Doelen

Onze doelen en strategieën voor de beleidsperiode 2013-2017 hebben we vastgelegd in het ondernemingsplan 'Met het oog op de klant'. Via onze jaarverslagen en de vierjaarlijkse visitatie leggen we verantwoording af over de mate waarin we onze doelen hebben gerealiseerd.

Volkshuisvestelijke- en maatschappelijke doelen

  • Wij maken en houden betaalbaar wonen in kwalitatief goede woningen mogelijk voor huishoudens met een bescheiden inkomen. Dit realiseren we door goed onderhoud van onze bestaande woningen en door nieuwbouw van betaalbare woningen.
  • Wij beschouwen bij betaalbaar wonen de totale woonlasten, dus huur en energie. Daarom verbeteren we de energetische kwaliteit van de bestaande woningen.
  • Wij maken en houden zelfstandig wonen mogelijk voor mensen met een speciale woonbehoefte. Dit doen we veelal in samenwerking met gemeenten en zorgpartijen.
  • Wij vitaliseren onze aandachtswijken (Amsterdamsebuurt, Slachthuisbuurt en Boerhaavewijk) zowel door fysieke ingrepen als door versterking van de leefbaarheid. In andere wijken en buurten houden we de leefbaarheid op peil.
  • Wij verjongen onze woningportefeuille om de kwaliteit en diversiteit van onze woningvoorraad ook in de verre toekomst te waarborgen. Dit realiseren we door verkoop in combinatie met nieuwbouw op andere locaties maar ook door sloop in combinatie met vervangende nieuwbouw.
  • Wij verbeteren de dynamiek op de woningmarkt om de toegankelijk voor woningzoekenden te verbeteren. Dit doen we onder meer door woningen beschikbaar te maken voor huishoudens die door de huidige regelgeving niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
  • Wij maken ons sterk voor een duurzame samenleving. Wij leveren onze bijdrage door zorgvuldig materiaalgebruik, de inzet van natuurlijke energiebronnen (zonnepanelen, WKO-installaties) en de ontwikkeling van toekomstbestendige woningen.

Operationele- en financiële doelen

  • Wij vinden een hoge klanttevredenheid van huurders over hun woning, hun leefomgeving en onze dienstverlening essentieel voor ons succes. Daarom vormen de verwachtingen en behoeften van onze klanten het vertrekpunt van ons handelen.
  • Wij realiseren continuïteit in onze bedrijfsvoering zodat we onze volkshuisvestelijke- en maatschappelijke doelen ook in de toekomst kunnen blijven waarmaken. Deze continuïteit realiseren we enerzijds door voldoende financiële middelen te genereren uit een gezonde vastgoedexploitatie. Anderzijds laten we onze werknemers blijvend op een hoog niveau functioneren door te investeren in de ontwikkeling van hun competenties en vaardigheden.

Deel deze pagina