Belanghouders

Als maatschappelijke organisatie hechten wij veel waarde aan een goede relatie met onze belanghouders en samenwerkingspartners.

Belanghouders

Belanghouders zijn partijen waaraan we onze legitimiteit ontlenen. Wij beschouwen onze huurders, de gemeente Haarlem en de gemeente Heemstede als onze belanghouders. Wij betrekken onze belanghouders bij de vorming van ons algemeen beleid. Met onze huurders hebben wij periodiek formeel overleg via bewonerscommissies en bewonersraad. Daarnaast maken we gebruik van informele participatie bij vraagstukken waarvoor een bredere huurdersinspraak gewenst is. Met de gemeenten hebben we periodiek overleg op bestuurlijk- en ambtelijk niveau.

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners zijn partijen waarmee Elan Wonen frequent samenwerkt om de gezamenlijke doelen te realiseren zoals bijvoorbeeld collega-corporaties, zorgleveranciers, welzijns- en vrijwilligersinstellingen, politie en wijkraden.

Deel deze pagina