Extra aandacht voor kleinere huishoudens

Elan Wonen biedt betaalbare woningen voor mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Elan Wonen vindt het een belangrijke maatschappelijke taak om huisvesting voor deze groep te verzorgen en doet dat met toewijding. Omdat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke woning.

Aangezien de samenleving vergrijst en meer mensen zelfstandig willen (blijven) wonen, besteedt Elan Wonen extra aandacht aan huisvesting voor senioren én voor mensen die zorg in en aan huis nodig hebben. Zodat mensen die een zorginstelling zijn ontgroeid en huurders die juist zo lang mogelijk een verhuizing naar een zorginstelling willen voorkomen, zelfstandig kunnen wonen. Om dit mogelijk te maken, organiseert Elan Wonen actieve samenwerking met zorgaanbieders, gemeenten en andere maatschappelijke partners.

Meer geschikte woningen

Elan Wonen houdt rekening met de veranderende behoeften van de mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Er is meer vraag naar wat kleinere en goedkopere woningen. Om voldoende van zulke woningen te kunnen aanbieden, verkoopt Elan Wonen een aantal duurdere woningen. Dat levert inkomsten op die Elan Wonen inzet voor woningen die geschikter zijn voor de huurders die op sociale woningen zijn aangewezen.

Extra aandacht voor senioren en zorg

Bij nieuwbouw richt Elan Wonen zich vooral op wat kleinere traploze woningen voor kleinere huishoudens. Dat past bij de extra inzet van Elan Wonen voor senioren en mensen die zorg in en aan huis nodig hebben. En dit type woningen is tegelijkertijd ook geschikt voor starters op de woningmarkt. Want ze zijn betaalbaarder zonder af te doen aan de kwaliteit waarom Elan Wonen bekendstaat. Daarnaast ligt er een grote maatschappelijke opgave om voor statushouders voldoende geschikte woningen te hebben. Om in de sterk toegenomen vraag te kunnen voorzien, bouwt Elan Wonen ook tijdelijke woningen.

Iedere huurder op zijn plek

De vraag naar sociale huurwoningen is groot en het aanbod beperkt. Nieuwbouw helpt, maar beter benutten van de woningen die Elan Wonen nu al heeft, helpt ook. Elan Wonen streeft er daarom naar dat ‘iedere huurder op zijn plek’ is. Dat wil zeggen dat iedere huurder een woning heeft die het beste past bij zijn of haar situatie. Huur en inkomen passen bij elkaar, en de grootte van de woning past bij de omvang van het huishouden. Voor senioren heeft Elan Wonen speciale regelingen om het wonen in een passender woning aantrekkelijker te maken dan het (blijven) wonen in een te ruime eengezinswoning.

Betaalbaar

Elan Wonen streeft naar een goede prijs-kwaliteitverhouding. Tegelijkertijd moeten woningen voor al haar huurders betaalbaar blijven. De huurprijzen voor sociale woningbouw zijn gebaseerd op het woonpuntenstelsel. Als dit systeem strikt wordt toegepast, valt de huurprijs van een aantal woningen zo hoog uit, dat ze te duur zouden zijn voor de sociale huursector. Daarom verhuurt Elan Wonen een groot aantal woningen met zogenoemde ‘huuraftrek’, dus voor een lagere huur dan volgens het puntenstelsel zou mogen. Dat scheelt ten minste 15% in het voordeel van de huurders en draagt bij aan de beschikbaarheid van woningen. Voor huurders die nu een hogere aftrek dan die 15% ontvangen, wordt dit extra voordeel geleidelijk afgebouwd. Bij huishoudens met hogere inkomens wordt de huuraftrek wat sneller en volledig afgebouwd.

Energiezuinig

Elan Wonen investeert in woningen om ze energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld door isolatie. Dat is goed voor de portemonnee van de huurder en goed voor het milieu. Nieuwe woningen bouwt Elan Wonen meteen heel energiezuinig. Daar plukt dan iedereen heel lang de vruchten van. Samen met partners werkt Elan Wonen ook aan manieren om duurzaam energie op te wekken, zoals met zonnepanelen.

Verkoop en doorstroming

Elan Wonen richt zich niet langer op huurders die volgens de wet te veel verdienen om recht te hebben op een sociale huurwoning. Van de circa 1600 woningen die Elan Wonen bezit voor deze groep huurders, worden er dan ook ongeveer 500 verkocht. Verkoop van die vaak grotere woningen levert inkomsten op. Dat geld zet Elan Wonen in voor meer geschikte woningen voor haar huurders en mensen op de wachtlijst.

De overige 1100 woningen houdt Elan Wonen voorlopig nog in bezit, totdat in de regio via andere aanbieders voldoende woningen beschikbaar zijn voor deze mensen met middeninkomens. Bovendien zorgt een geleidelijke verkoop ervoor dat Elan Wonen de wijzigingen in haar woningvoorraad beheersbaar houdt.

Elan Wonen geeft bij woningverkoop voorrang aan kopers, die daarbij een sociale huurwoning achterlaten. Hierdoor neemt namelijk het aanbod van passende huurwoningen toe voor de mensen die daarop zijn aangewezen.

Meedenken, meepraten, meedoen en meekomen

Een straat of complex waar de huurders elkaar kennen en zich voor elkaar inzetten, wordt beter beheerd en onderhouden. Daarnaast is het mooi als huurders zich goed voelen in een fijne woning. Dat gaat verder dan een huis waarop ze trots kunnen zijn. Het gaat ook om trots zijn op de buren, op de straat, op de buurt. Dat gaat niet vanzelf. Elan Wonen wil graag met huurders meedenken en meepraten over wat zij belangrijk vinden, wat goed gaat en wat beter kan. En dat huurders meedoen en samenwerken aan een fijner thuis, een leukere straat en een betere buurt.

Elan Wonen waardeert het als bewoners meedenken en meepraten over het beleid van Elan Wonen. Hoe meer bewoners meedoen, hoe beter dat is voor de huurders én voor Elan Wonen. Met deze actieve bewoners gaat Elan Wonen op zoek naar andere huurders die misschien ook wel willen meedenken en meepraten over zaken die voor huurders belangrijk zijn.

Ongedeelde wijken

Elan Wonen werkt aan vitale gemengde wijken, met bewoners uit verschillende leeftijdsgroepen en met uiteenlopende achtergronden. Dit sluit goed aan op het streven van de gemeente Haarlem naar een zogenoemde ‘ongedeelde stad’. Met de gemeente gaat Elan Wonen daarom op zoek naar bouwlocaties in wijken waar nu nog weinig sociale woningbouw te vinden is, zodat iedereen overal meer keus krijgt in waar en hoe hij of zij wil wonen.

Schoon, heel, veilig

Iedereen wil een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Elan Wonen neemt hier haar verantwoordelijkheid door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het onderhoud goed geregeld is. Elan Wonen spreekt ook partners zoals de gemeente en politie aan op hun verantwoordelijkheden zoals een goede handhaving. De huurders zelf zijn ook een belangrijke partner. Zij kunnen er samen met Elan Wonen voor zorgen dat de woonomgeving er goed bij ligt en hierop ook hun buren aanspreken.

Speciale wensen

Als bewoners ideeën of wensen hebben die leiden tot meer variatie aan woonsoorten, dan werkt Elan Wonen daar graag aan mee. Zo kunnen bewoners een huurderscoöperatie vormen om hun woningen samen te kopen of te beheren. Elan Wonen is ook bereid te bekijken of speciale woonwensen van groepen bewoners kunnen worden verwerkt in nieuwbouwplannen.

Elan Wonen

Elan Wonen zorgt dat het ook de eigen zaken op orde heeft. De bedrijfsvoering is gezond en het toezicht is uitstekend geregeld. Om de doelen te bereiken die Elan Wonen voor zichzelf en voor haar huurders stelt, werkt Elan Wonen intensiever samen. Zowel met huurders, als met andere corporaties, marktpartijen, overheden en maatschappelijke organisaties. Zo kan Elan Wonen krachten bundelen en sneller of beter presteren onder het motto: ‘Samen is meer’. Elan Wonen is niet altijd de regisseur maar wel een belangrijke speler in wisselende samenwerkingsverbanden. Daarbij staat voorop dat iedereen doet waar hij of zij het best in is.

De organisatie werkt steeds efficiënter. Dat zal niet ten koste gaan van de tevredenheid van de bewoners maar juist bijdragen aan de uitstekende dienstverlening.

Bij Elan Wonen staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Wij geven hieraan invulling door onder andere binnen en buiten de organisatie werkgelegenheid te scheppen voor mensen die zonder hulp moeilijker aan werk komen.