In het ondernemingsplan 2022 - 2026 delen we onze doelen en strategieën voor de komende jaren met u. Met dit ondernemingsplan maken wij inzichtelijk wat onze huurders, belanghouders en partners de komende jaren van ons mogen verwachten. Via het jaarlijkse bestuursverslag en de vierjaarlijkse maatschappelijke visitatie leggen we verantwoording af over de realisatie van onze plannen.

1. Doelgericht samen aan de slag

Onze doelen

 • Onze bewonersraad en andere stakeholders ervaren Elan Wonen als betrouwbare en actieve samenwerkingspartner. Deze waardering zien wij terug in de maatschappelijke visitatie in 2026.

 • Met corporaties in de regio wordt intensiever samengewerkt op maatschappelijke thema’s zoals leefbaarheid in de wijken en op organisatorische thema’s zoals inkoop- en personeelsbeleid.

 • Op verschillende delen van vastgoedonderhoud en verduurzaming zijn met bedrijven langdurige samenwerkingsafspraken gemaakt zodat we ons vastgoed in goede conditie kunnen houden en tegelijkertijd de kosten daarvoor beheersbaar blijven

Onze strategie

 • Samenwerking met bewoners en professional verstevigen en uitbreiden;

 • Op zoek naar partijen waarmee we meerjarige onderhoudsafspraken kunnen maken;

 • Samenwerking met collega-corporaties in de regio uitbreiden;

 • Actieve rol spelen in het vormen van coalities.

2. Blije bewoners, betrokken medewerkers

Onze doelen

 • Huurders zijn tevreden over onze dienstverlening en het onderhoud. Zij ervaren verbetering in de persoonlijke communicatie met en door Elan Wonen. Dit zien we terug in de resultaten van de klanttevredenheidsmetingen.

 • Elan Wonen blijft door het hoge ambitieniveau en de open organisatiecultuur een aantrekkelijke werkgever voor gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.

 • De interne organisatie is op orde. De rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers zijn duidelijk en de interne informatievoorziening maakt goede dienstverlening mogelijk.

Onze strategie

 • Vernieuwing van ons klantvolgsysteem, huurdersplatform, telefonieplatform en website;

 • Acties verbinden aan de uitkomsten van onze klanttevredenheidsonderzoeken;

 • Medewerkers verder opleiden om de volledige potentie van bestaande systemen te benutten;

 • Juiste balans vinden voor medewerkers tussen duidelijkheid en ruimte voor persoonlijke inbreng;

 • Elan Wonen past de formatie aan op het hoge ambitieniveau;

 • Zowel kantoorruimte als leiderschapsstijl passen we aan op hybride werken.

3. Nieuwbouw als aanjager van maatschappelijke meerwaarde

Onze doelen

 • Er zijn in ons werkgebied door Elan Wonen 1.000 betaalbare nieuwbouwwoningen gerealiseerd die aansluiten op de wensen en mogelijkheden van woningzoekenden.

 • Bij elk nieuwbouwproject is duidelijk aantoonbaar wat de maatschappelijke meerwaarde is voor de omgeving.

 • Elan Wonen heeft ervaring opgedaan met innovatieve, duurzame en circulaire vormen van bouwen en is zo gekomen tot relatief lagere bouwkosten en minder CO2-uitstoot bij het bouwproces.

Onze strategie

 • In het ontwerp en de programmering van nieuwbouw letterlijk meer ruimte voor ontmoeting met elkaar;

 • Realisatie van woonconcepten waarin mensen die ondersteuning nodig hebben zelfstandig kunnen wonen;

 • Bij elk nieuwbouwproject kijken we of de bouw op een meer duurzame manier kan plaatsvinden;

 • Bij nieuwbouw worden klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen een belangrijk onderdeel van de ontwerpopgave;

 • Bij aannemersselecties worden ook bedrijven uitgenodigd die kiezen voor een meer innovatie manier van werken.

4. Meebouwen aan een ongedeelde samenleving

Onze doelen

 • In de wooncomplexen van Elan Wonen die op basis van onze data-analyse als zwak zijn aangemerkt is er meer contact tussen bewoners ontstaan en is de tevredenheid over de leefbaarheid verbeterd.

 • In de wijken waarin wij actief zijn is de samenwerking tussen Elan Wonen, welzijnsorganisaties, maatschappelijke organisaties, scholen en bewoners versterkt.

 • Op wijkniveau is een meer gevarieerd woningaanbod gerealiseerd. Dit is gerealiseerd door het bouwen van sociale huurwoningen in wijken met veel koopwoningen. Maar ook door in wijken met overwegend sociale huurwoningen een beperkt deel van de bestaande woningen te verhuren in de vrije sector of te verkopen.

Onze strategie

 • Complexen die dat nodig hebben, krijgen meer aandacht die goed is afgestemd op de specifieke problematiek;

 • We halen welzijnsorganisaties bij onze complexen naar binnen;

 • In zeer kwetsbare wooncomplexen gaan we de instroom van nieuwe bewoners bijsturen door hogere (sociale) aanvangshuren te hanteren;

 • Wij stimuleren ontmoeting tussen bewoners;

 • Wij stellen mensen en middelen beschikbaar om woonfraude intensiever op te sporen en aan te pakken.

5. Bijdragen aan een duurzame woonomgeving

Onze doelen

 • Elan Wonen heeft de mogelijkheden van zonne-energie op onze gebouwen in kaart gebracht en zoveel mogelijk benut. Daarmee wordt in een aanzienlijk deel van de elektriciteitsvraag van onze bewoners voorzien. De bewoners van de woningen waarop zonnepanelen liggen, hebben hier financieel voordeel van.

 • Elan Wonen heeft geen woningen meer met een slecht energielabel (E,F of G) behalve rijksmonumenten of woningen die op korte termijn worden gesloopt.

 • In onderhoud is circulariteit een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering geworden.

 • Bewoners met tuinen zijn bewust gemaakt van de mogelijkheden om hittestress te verminderen door het vergroenen van hun voor- en achtertuin.

Onze strategie

 • Bewoners overtuigen van de voordelen van een onverharde groene tuin;

 • Medewerkers stimuleren bij te dragen aan een circulaire bedrijfsvoering;

 • Circulariteit en duurzame materiaalkeuze worden essentiële elementen in de uitvraag bij aanbestedingen;

 • Inzet van zonnepanelen wordt verbreed naar onze appartementengebouwen.